Followers

Sunday, June 28, 2015

Kitab Tafsir Bahril Muhith


Kitab Tafsir Bahril Muhith
Nama penuh pengarang

Beliau ialah Muhammad bin Yusof bin Ali bin Yusof bin Hayyan Al-Nafzi Al-Andalusi Al-Jayani Al-Gharnati Al-Mughrabi Al-Maliki dan kemudiannya Syafie.
Dikatakan Al-Nafzi dinisbahkan kepada Nafzah sebagaimana yang dikatakan oleh Yakut didalam kitabnya Mu’jam Al-Buldan: “Nafzah merujuk kepada bandar di Timur Andalusia.” 
Dan pendapat lain iaitu Ibn Al-Imad didalam kitabnya Al-Syazrat adalah merujuk kepada satu qabilah dari Al-Barbar, dan dinamakan dengan Al-Gharnati kerana beliau lahir disitu.

Nama singkatan/gelaran
Gelarannya disebut dengan “Abu Hayyandan gelaran inilah yang mahsyur dikalangan ahli ilmu yang terdahulu dan masa kini.
Orang-orang pada masa itu sering memanggil Muhammad bin Yusof dengan sebutan Abu Hayyan.

Tarikh lahir
Abu Hayyan dilahirkan pada tahun 654H di bandar Gharnatat.
Berasal dari Jayyan (As-Subkiy, jld 9 m/s 276) sebuah bandar di Andalusia tengah dan timur Qurtubat.
Dan berkata Az-Zahabiy: Dilahirkan pada akhir bulan syawal dan dibesarkan di bandar Gharnatat


Tarikh wafat
Beliau telah meninggal dunia pada waktu asar, sabtu 18 safar tahun 745H bersamaan 1344M di rumahnya di sebelah luar Bab Al-Bahr, Kaherah. Beliau telah disemadikan di Perkuburan Sufi di luar Bab Al-Nasr.

(Ibn Hajar, jld 6 m/s 76; Al-Syawkaniy, jld 2 m/s 290)


Guru- guru
Bilangan gurunya melebihi 450 orang. Ulama yang mengijazahkannya terlalu ramai dari setiap pelosok Tanah Arab, yang terdiri daripada Andalusia, Maghribi, Tunisia, Mesir, Syam, Sudan, Habsyah Dan Mekah.
Guru pertama Abu Hayyan sewaktu belajar Al-Quran di Iskandariah adalah Abdul Nashir bin Ali Al-Muryuthi kemudian melanjutkan pelajarannya di Mesir dengan seorang guru bernama Abi Thohir Ismail bin Abdullah Al-Milaijy, kemudian belajar pula dengan Syeikh Baha’uddin bin Nahas.
Abu Hayyan banyak mendapatkan sanad hadis daripada  ulama-ulama yang masyhur hingga sampai pada akhirnya Abu Hayyan menjadi seorang muhadis dan mufassir yang masyhur pada masanya.

     1. Abdul Nashir bin Ali al-Muryuthi
          2. Abi Thohir Isma’il Bin Abdullah Al-Milaijy
          3. ‘Ali bin Muhammad bin Muhammad
          4. Al-Syatibiy
          5. Ahmad bin Muhammad

          6. Syeikh Baha’uddin bin Nahas

Pelajar-pelajar
Abu Hayyan paling terkemuka dalam bidang nahu dan terbaik dalam bidang bacaan Al-Quran
Beliau menjadi tumpuan pelajar-pelajar bijak pandai dan mereka menyanjung tinggi di atas kepakarannya itu
Beliau telah menghabiskan sebahagian besar usianya dengan mendengar bacaan para pelajarnya dan menulis kitab
Apabila disebut mengenai pengajian pada zaman itu, ramai di kalangan ulama dan syeikh adalah bekas anak-anak murid Abu Hayyan

     1. Ibn Umm al-Qasim (749H)

          2. Al-Nahhas Ibrahim bin ‘Abdullah (749H)
          3. Ahmad bin Sa‘d bin Muhammad bin  
               Muhammad (750H)
          4. Taqiy al-Din al-Subkiy (683H-755H)

Pujian ulama kpd pengarang

1. Berkata Ibn Hajar rahimahullah dalam kitabnya al-Darar tentang Aqidah Abu Hayyan “Beliau adalah boleh dipercaya, hujah yang dhabit dan selamat daripada ikutan falsafah dan al- I’tizal dan tajsim

2. Ibn Al-‘Imad dalam kitab Syazrat Az-Zahab berkata: “Abu Hayyan adalah orang yang tekun dan bersungguh-sungguh dalam belajar hadis, tafsir, bahasa arab, Qira’at, sastera dan sejarah. Namanya terkenal dan pujiannya tersebar, para pembesar pada masanya berguru dengannya dan mereka menjadi terkemuka pada masa hidupnya’’.

3. Diantaranya lagi sebagaimana yang dikatakan oleh al-Adfawi tentangnya: “Beliau adalah seorang yang adil, jujur, selamat akidahnya dari bid’ah-bid’ah filsafat, Mu’tazilah dan yang berlebihan. Ia sangat Khusyu’, sering menangis ketika membaca Al-Qur’an, perwatakannya berbadan tinggi, bagus, tampan, berkulit putih kemerah-merahan, putih ubannya, tebal janggutnya dan panjang rapi rambutnya.”

Faisal Saleh, terjm Manhaj al-Mufassirun,
(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006) Hlm 386-387


Nama Kitab

Tafsir Bahril Muhith
Tafsir Lughawi, yang memfokuskan kepada nahwu, i’rab dan lain-lain.
Menggunakan syair-syair arab untuk m’ngukuhkan pendapat

Abu Hayyan mula menulis Tafsir Al-Bahr al-Muhith ketika usianya memasuki 57 tahun iaitu pada tahun 710 H. Kitab ini terdiri drpd 8 jilid.


Manhaj Tafsir

Abu Hayyan telah menggunakan dua metod pentafsiran dalam Tafsir Al-Bahr Al-Muhith.
Tafsir Bil Ma’thur dalam Tafsir Bahril Muhith
Beliau menyebutkan atsar dari Nabi Muhammad dalam ayat yang ditafsirkannya. Begitu juga atsar dari sahabat dan tabi’in yang thiqoh.
Dalam penyebutan atsar ini beliau tidak terlalu mementingkan penyebutan sanad-sanadnya, tidak seperti para mufassir bil ma’tsur pada umumnya.
Beliau juga tidak selalu mentakhrij hadis dan menisbatkannya pada kitab-kitab sumber hadis. Bahkan terdapat sebahagian hadis dhoif dan rawi yang munkar dalam kitab tafsirnya tersebut, akan tetapi hal ini sangat jarangTafsir Bir Ra’yi dalam Tafsir Bahril Muhith


Abu Hayyan selalu menjelaskan lafaz yang khofi (samar) dan lafaz yang jali (jelas), spt menjelaskan kesamaran i’rab, serta ilmu balaghah dan lain-lain.
Menurut beliau, kemukjizatan al-Quran dapat dilihat dari segi ilmu bayan dalam gaya bahasanya, ilmu fashohah dalam susunannya, serta dari segi ilmu balaghah dalam penyampaian maknanya.
Kitab ini tidak menghuraikan dengan panjang lebar, kerana beliau selalu menggunakan kalam ijaz dalam mentafsir. Sebagaimana kalamnya: “Saya tidak akan mengulang penjelasan tentang suatu lafaz atau suatu kalimah atau ayat yang telah saya tafsirkan. Tetapi saya akan merujuk penjelasan tersebut pada ayat yang telah lalu. Dan jika saya mengulang suatu penjelasan maka disana pasti terdapat tambahan faedah”. 
Abu Hayyan juga sering menggunakan syair-syair yang telah dihafalnya untuk menyokong hujahnya dalam mentafsir suatu ayat.
Beliau juga menggunakan kaedah nahwu dalam mengupas suatu permasalahan bahasa. Beliau seringkali mengutip pendapat mazhab-mazhab nahwu. Diantara mazhab yang dijadikan rujukan beliau dalam ilmu nahwu adalah mazhab bashrah, mazhab kufah dan mazhab andalusi.
Terkadang Abu Hayyan juga tidak setuju dengan beberapa mazhab nahwu yang ada, dan ketika itu beliau menyampaikan pendapatnya sendiri dalam kaedah nahwu.
Fiqh dalam Tafsir Al-Bahr Al-Muhith - Ketika beliau hendak menerang suatu ayat ahkam, maka beliau akan mengutip pendapat-pendapat sahabat dan tabi’in yang thiqoh, serta menyertakan penjelasan imam-imam mazhab yang empat.
Hal tersebut diungkapkan oleh beliau sendiri dalam kalamnya: “Saya menukilkan perkataan fuqaha’ yang empat (Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi’i, dan Ahmad) dan imam lainnya dalam mentafsirkan lafaz-lafaz Qur’ani yang mengandungi hukum syariat dengan memindah dalil-dalil yang terdapat pada kitab-kitab fiqh.” 

Kaedah penulisan
oMeletakkan kalimah-kalimah mufradat berkaitan ayat di permulaan setiap surah. Ianya bertujuan supaya pentafsiran menjadi lebih jelas dan mengelakkan kesalahan daripada satu kalimah yang kadang-kadang mempunyai dua makna dan satu lafaz yang berbeza mempunyai makna yang sama.
oMeletakkan asbabun nuzul. Perkara ini adalah penting kerana ianya adalah satu ilmu yang wajib dipelajari oleh seorang pentafsir dan ianya juga untuk mengetahui kepada siapa dan untuk apa ianya diturunkan, mengetahui nasikh dan mansukh dan kemunasabahan ayat-ayat apabila dibandingkan dengan ayat-ayat sebelum atau selepasnya.
oMenyebutkan wajah-wajah qiraat dan i’rab. ini kerana wajah yang berbeza akan menghasilkan makna yang berlainan.
oMeletakkan juga perbahasan fiqh 4 mazhab, jika ianya berkaitan dengan soal hukum-hukum fiqh.
oMeletakkan syawahid syair, disisinya syawahid syair mempunyai tempat yang tinggi dalam pembinaan qawaid nahu dan lebih mudah baginya menerangkan makna ayat dan juga beliau membuat penerangan-penerangan yang banyak.

Pujian/kritikan kpd Tafsir

Al-Husainy berkata: “Al-Bahru Al-Muhith termasuk permata dari kitab-kitab yang dikarang oleh Abu Hayyan, dan kitab ini termasuk dalam kitab-kitab terjemah dan kitab thobaqoh kerana keagungan penulisnya dan keagungan kitabnya.”

Syeikh Az-Zahaby berkata: “Kitab ini sangat diperhitungkan dan menjadi rujukan awal dan terpenting bagi orang yang hendak mempelajari ilmu dari segi i’rab dalam lafaz-lafaz al-Quran.”
Abu Syuhbah berkata: “Kitab ini termasuk kitab tafsir yang di dalamnya ada sedikit menyebutkan israiliyyat dan maudhu’at.”NORLIANA BT SELI
NURUL ZAHIRAH HANANI BT ZAHARI
SITI MUJAHIDAH BT SIKH NAWAWI
SYAMIMI BT HASLAN


Comments
0 Comments

No comments: